Когато енергията Стига   
English


За нас | Проекти | За клиенти | Когенерация | ЕЕ | Референции |
ДОГОВОРИ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Договорите с гарантиран резултат в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) по своята организация и етапи не се различават съществено от Проектите за промяна на горивна база за енергопроизводство. Особеност е тяхната по-голяма техническа сложност и наличието на разнообразни целеви фондове за финансиране. КЕС АД има опит в разработването на такива проекти, както и в проучванията за енергийната ефективност от прилагането на ВЕИ.

Възобновяеми са енергийни източници, възстановяващи се в природата без видимо изтощаване при използването им с определена мощност. Към тях се отнасят:
слънчевото излъчване;
вятърната енергия;
енергията на движещата се вода;
геотермалната енергия от минералните води и земните недра;
разсеяната в околната среда (въздух, земя и водни басейни) топлинна енергия;
отпадни топлини от промишлени производства;
енергията от изгаряне на растителна или животинска биомаса, в т. ч. биогаз;
енергията от преработка на индустриални и битови отпадъци.

КЕС АД има двугодишен опит в реализирането на проекти в областта на използването на геотермалната енергия на минералните води чрез топлообмен и използване на енергията на подпочвения слой с помощта на термопомпени инсталации.

При енергийните обследвания на сградите, екипът на КЕС е в състояние да проучи приложимостта на различините видове слънчеви инсталации за Битово горещо водоснабдяване, както и замяната на горивните инсталации на конвенционални горива с такива използващи дървесина и екобрикети и пелети, като отчита и ефекта от редукцията на емисии на парникови газове.

КЕС АД осигурява:
Собствени финансови средства;
Привлечени целеви финансови средства за използване на ВЕИ;
Оптимално управление на инвестиционния процес;
Ефективно управление на новото оборудване за периода на изплащане, гарантиращо постигане на целите, заложени в инвестиционния процес.

РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ С ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЕИ НАМАЛЯВА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕДИНИЦА ПРОДУКЦИЯ И РЕДУЦИРА СЪЩЕСТВЕНО ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ!