Когато енергията Стига   
English


За нас | Проекти | За клиенти | Когенерация | ЕЕ | Референции |
САНИРАНЕТО НА ЖИЛИЩА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Външните ограждащи елементи на повечето сгради в България имат реални коефициенти на топлопреминаване, които са 3-5 пъти по-високи в сравнение с нормите за ново строителство, въведени през 1999 г. В 80% от съществуващия сграден фонд сутерените и таванските плочи са без топлинна изолация. Недобрата топлоизолация на външните ограждащи конструкции е причина за увеличени топлинни загуби. Топлинните загуби през остъклените повърхности /прозорци и остъклени балкони/ понякога достигат до 50% от общите топлинни загуби.

Най-големи са проблемите в сградите, строени по едропанелна технология. Редица експертни оценки и анализи показват, че панелните жилищни сгради се нуждаят от неотложен ремонт на вътрешните инсталации и на хидроизолацията на покрива. В допълнение, при резултатите от анализа на характеристиките на жилищните сгради се открояват и следните проблеми:

Лошо управление и поддържане на жилищния фонд;
Висока енергоемкост на сградите - лоша термоизолация на стените и уплътненията на физически остарели дограми, в резултат на което се увеличават разходите на енергия;
Неефективно отопление на сградите - абонатните станции и локални отоплителни инсталации са с нисък К.П.Д. , като и със слаба управляемост. Вътрешните отоплителни инсталации са неефективни;
Влошена достъпност до жилище - достъпност на жилищния пазар за не повече от 10 на сто от потенциалните жилищни потребности;
Увеличение дела на собствениците на жилища, които не могат да поддържат собствеността си в сегашните пазарни условия и др;

УЧРЕДЯВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА СГРАДАТА
Ако жилищната сграда има повече от един собственик, то за да се осъществи ефективно санирането като се използват помощите и преференциите на целеви кредитни линии и фондове и за да се сключи договор с компании изпълнители собствениците могат да учредят "Асоциация за управление на етажна собственост"

Заявката за учредяване на етажна собственост включва:
изискване за регистриране на юридическо лице, представляващо етажната собственост;
изискване към собствениците за месечни вноски по бюджета на етажната собственост за поддържане на общите части; задължителен технически паспорт на сградата и т.н.;

Регистрацията на асоциацията се извършва съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Асоциацията се учредява за повишаване и подобряване на условията и средата за живеене в сграда - етажна собственост и може:

да извършва покупка на топлинна енергия от топлопреносното предприятие, която ще се използва в сградата - етажна собственост;
да отчита показанията на средствата за измерване и разпределение на количеството топлинна енергия;
да създава нова или да актуализира съществуващата документация с данни за отопляемите обекти и за консумацията на топла вода;
да осъществява контрол върху отоплителните тела и водомерите, включително върху тези, към които е прекратено топлоподаването и водоподаването;
да извършва ремонт и настройка на сградните инсталации самостоятелно или чрез други лица, включително саниране на сградата - етажна собственост;
да полага грижи за сградните инсталации и сградата - етажна собственост;
да извършва други дейности, свързани с обслужването на имотите в сградата - етажна собственост;
да извършва стопанска дейност.

Органи на асоциацията са Общото събрание и Управителят. Общото събрание се състои от всички членове на асоциацията - потребители на топлинна енергия.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ:

Във връзка с осъществяване на обновяване, на всяка сграда се прави подробно техническо и енергийно обследване от компетентен екип, което се оформя в доклад с констатации, оценки и препоръки за приложимите инженерно-технически мероприятия. Препоръките се трансформират в предписания и задание за ремонтно-обновителни работи. Те могат да включват рехабилитация на конструкцията и обвивката на сградата (термоизолационни мазилки, изолация на покриви и тавани и т.н.), оптимизация на енергийните системи (котли, абонатни станции, енергоефективна вентилация, осветление, програмируемо управление и т.н.), инсталиране на измервателни и контролни уреди, и др. Обхватът и стойността на инвестициите и другите разходи по проекта се обвързват със срока на договора - той трябва да осигурява възвръщането на вложените по проекта средства при съответните договорни условия, изработени съвместно с клиента.

І. Задължителни (необходими) мерки

1. Техническо обследване, сертифициране и паспортизиране на сградата:
Спазване на изискванията за техническо обследване, сертифициране и паспортизиране на сградите и провеждане на периодични прегледи;
Техническото паспортизиране е в основата за определяне на конкретния обхват на санирането за всеки отделен обект;
Техническото паспортизиране определя съдържанието на конкретното задание за проектиране; Периодичните прегледи изпълняват ролята и на мониторинг;

2. Конструкция:
Възстановяване на проектните параметри на конструкцията (при отчетена степен на експлоатационна годност) и възстановяване на несанкционирани промени;
Отстраняване на локални дефекти и недостатъци по конструктивни елементи и детайли;
Ремонт или повторно изграждане на входни козирки;
Възстановяване на настилките около сградата за гарантиране на водоотвеждането;
Частично възстановяване на мозайката по цокли в основата на ограждащата конструкция;
Изпълнение на допълнителни мероприятия за усилване на конструкцията - при обосновано експертно заключение след обследване в рамките на техническата паспортизация;

3. Хидроизолация:
Осигуряване на трайно водоотвеждане на покривните води;
Изпълнение на сигурна защита от проникване на дъждовна вода и влага от фуги и други дефекти по вертикалната ограждаща кострукция;
Възстановяване водоплътността на настилките и облицовките в мокрите помещения и около тръбите на вертикалните щрангове;

4. Топлоизолация:
Привеждане топлоизолацията на ограждащата конструкция на сградата, към изискванията на топлотехническите норми от 1999г., в т.ч.:
подмяна на външната дограма с пластмасова, в т.ч. дограмата на стълбищната клетка (при ограничаване на светлия отвор до допустимия минимум);
преместване външната дограма от проектното положение и монтиране по контура използван за остъкляване на балкона;
топлоизолиране на външните стени - 50мм пенополистирол (при доказана необходимост и над 50мм);
топлоизолиране на надсутеренна плоча;
топлоизолиране на плоча над последен жилищен етаж - 100мм пенополистирол или минерална вата;

5. Водопровод и канализация:
Възстановяване на външните връзки на ВиК към жилищните сгради (задължение на ВиК операторите);
Подмяна тръбна мрежа и спирателна арматура за студена и топла вода, вкл. циркулационна в общи части (вкл. вертикални клонове) и хоризонтални отклонения с полипропиленови тръби;
Частична подмяна на елементи от канализация в общи части и хоризонтални отклонения;
Възстановяване запълването и хидроизолацията при отворите за преминаване на ВиК пакета;

6. Отопление и вентилация:
подмяна на довеждащата и отвеждащата тръбна мрежа на сградната отоплителна инсталация с хоризонтална с цел осигуряване на възможност за монтиране на индивидуални топломери; подмяна на прилежащата спирателна арматура

7. Ел. инсталация:
подмяна на сградно ел. табло и ревизия на външно ел. захранване (задължение на електроснабдителните дружества);
възстановяване на гръмоотводна инсталация;

ІІ. Допълнителни мерки
(при използване на преференциални условия тези мерки се изпълняват разсрочено за 3, 5, 7 или 10 години - съгласно конкретен договор)

1. Отопление и вентилация:
подмяна на радиаторите (при панелни с изтекъл амортизационен срок); 2. Стълбищна клетка и асансьор:
ремонт на стени и тавани на стълбищна клетка и асансьорна шахта;
при възможност претъркване на мозаечна настилка по площадки и стъпала;
частичен ремонт на блок пощенски кутии;
корекция на входни стъпала и изграждане на рампи за инвалиди (задължение на общината);

ІІІ. Разширени мерки

1. Конструкция:
изграждане на допълнителни балкони, лоджии или закрити помещения;
замяна на плоските покриви със скатен покрив с използваемо подпокривно пространство, а при конструктивна възможност и надстрояване;
промяна на вътрешната планировка на жилищата - при доказана възможност; допълнително подобряване експлоатационните качества на конструкцията; самофинансиране, чрез процедиране на допълващо застрояване с жилищни обекти, магазини, гаражи и др.

2. Водопровод и канализация:
подмяна на санитарната арматура;
подмяна на санитарния фаянс;

3. Отопление и вентилация:
подмяна на радиаторите (при чугунени с изтекъл амортизационен срок);
въвеждане на газоснабдителна инсталация

4. Околно пространство:
обзавеждане на детска площадка (задължение на общината);
озеленяване и декоративни огради на озеленяването (задължение на общината);

5. Стълбищна клетка и асансьор:
привеждане на асансьорната система към нормативните изисквания;

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ ЗА САНИРАНЕ НА СГРАДИ

Съгласно изготвената национална програма за обновяване на жилищни сгради в Република България, се предвижда възможността за обновяване на сградите чрез Договори с гарантиран резултат между асоциации на собствениците, собствениците на общински сгради от една страна и дружествата, извършващи енергоефективни услуги от друга за рехабилитацията (Саниране) на сградите, които да извършат договореното обновяване и да получат възвръщаемост на вложените средства от създадените допълнителни използваеми площи за ново строителство. Този допълнителен финансов стимул ще осигури допълнителна възможност за собствениците на жилища да подобрят комфорта си на живеене и ще улеснят, за някои, инвестицията в собствеността. Така вече създадените асоциации на етажната собственост ще могат да сключат договор с нас като компания, извършваща енергоефективни услуги, при които всички или част от инвестициите се възстановяват от реализираните спестявания на енергия.

Договорите съдържат:
 1. Базисното енергопотребление;
 2. Гарантираните икономии и реда за установяването им;
 3. Начина на финансиране;
 4. Начина на изплащане на възнаграждението.
Същността на дейността на КЕС АД и нашето предложение е осигуряването на свежи средства за инвестиции в сградния фонд и въвеждане на методите на енергиен мениджмънт в обектите. Изплащането на вложените средства става единствено и пряко за сметка на реализираните икономии, при незабавно и гарантирано намаление на разхода на енергия за ползвателите. В реалните условия на нашата страна, при нарастващи цени на енергията, вносни енергоносители, отсъствие на достатъчно средства за поддръжка, ремонт и капиталови разходи, ЕСКО-проектите представляват отлична възможност за незабавно започване на решаването на наболели проблеми по подобряване на състоянието на сградния фонд и получаване на значими благоприятни резултати: съкращаване на разходите, осигуряване на оптимално потребление на енергия, рехабилитация и модернизация на сградите и енергийните им системи без ангажиране на допълнителни средства на собствениците. Това е начина за постигане на масово, регулирано, цялостно и професионално обновяване, целящо активното включване на фирми-изпълнители без ангажиране на средства от живущите. Това е начина за пестене на енергия с повишаване на комфорта на обитаване.

Важни характеристики на договора са предоставяните преки взаимни финансови и материални гаранции: от изпълнителя - за качество и достигане на предвидените икономии; от възложителя - за гарантиране на влаганите кредитни средства и коректно извършване на плащанията към изпълнителя.

Основен елемент на ЕСКО-проектите е въвеждането на енергиен мениджмънт на сградите: надзор и поддръжка на съоръженията, изграждането на диспечерски системи, контрол на текущото потребление, идентифицирането на пунктовете с енергийни загуби и моментите на неефективно използване на енергията.

ПРЕДИМСТВА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ

 1. Потребителите на топлинна енергия в сграда - асоциация на етажна собственост, могат да сключат договор с топлопреносното предприятие за продажба на топлинна енергия, използвана от потребителите в сградата. Този договор се сключва по преференциална за асоциацията цена за топлинна енергия.
 2. Сградата може да получи Сертификат за енергийна ефективност, с който да се удостовери съответствието на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност и реализирането на енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите. След провеждане на детайлно енергийно обследване за енергийна ефективност собствениците на жилища в сградите, получили сертификат категория А, за срок 10 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата и сградите, получили сертификат категория Б за срок 5 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите, ще бъдат освободени от данък сгради за период от 10 или 5 години, в зависимост от това дали са получили съответно Сертификат А или Б.
 3. В така създадената "Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България", държавата ще подпомага собствениците на жилища в жилищни сгради, включени в обхвата на програмата, посредством пряка субсидия - в размер на 20 % от общата стойност на санирането, която включва и пакет от технически услуги (техническо обследване, паспорт на сградата, повтаряеми проектни решения и консултации) и всички други преференциални условия, създадени от държавата по повод обновяването на жилищните сгради).
 4. При централно топлофицираните жилища, задължителна мярка е и подмяната на абонатната станция, която не се заплаща от собствениците. Финансирането и е задължение на експлоатационните дружества.
 5. "Собственост срещу ремонт" - Възможността за закупуване на идеални части от земята под сградите с етажна собственост и отстъпено право на строеж би могла да се трансформира в косвена субсидия по формулата "собственост срещу ремонт". При инвестиране в ремонт на дължимата пазарна цена на земята и създаване на формална структура за управление и поддържане на жилищния фонд, общината да дава пълни вещни права върху припадащата се земя.
 6. Като допълнителна възможност се явява и надстрояването на блоковете. Така ще се появят допълнителни използваеми площи и обеми, осигуряващи ефективна нова сградна изолация, оттичане и естетика. Това на практика ще бъде и потенциал за участие на собствениците с ниски доходи в процеса на обновяване на сградите, чрез тяхната съсобственост върху общите части на сградата. Надстрояване или пристрояване на сграда - етажна собственост, се разрешава въз основа на договор за учредяване на право на надстрояване или пристрояване със собственика на орегулирания поземлен имот в нотариална форма и декларация-съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост.
 7. Етажната собстеност може да кандидатства за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност от фонда "Енергийна ефективност".
 8. Освен основната функция за обитаване, допълнителни и необходими функции могат да бъдат създавани в новите покривни обеми, единична блокова входно/стълбищна секция (около 300 кв.м може да съдържа от 4 малки до 2 големи жилища, от 1 до 2 различни офиси).
 9. Самостоятелно или придружаващо изграждане в новите покривни обеми и повърхности на слънчеви инсталации за топла вода и отопление.