Когато енергията Стига   
English


За нас | Проекти | За клиенти | Когенерация | ЕЕ | Референции |
ДОГОВОРИ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ ПРИ ИНСТАЛИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА КОГЕНЕРАЦИЯ

Когенерация се нарича смесеното производство на електрическа и топлинна енергия от генератор. Така коефициентът на полезно действие на системата се приближава до 0,90, вместо 0,25-0,35 при самостоятелното производство на електроенергия.

В Закона за енергетиката е отделено специално внимание на производството и изкупуването на електроенергията получена при производство от ВЕИ и ко-генерация. До въвеждане на търговията със Зелени сертификати електроенергията получена от ВЕИ и когенерация се изкупува задължително и по преференциални цени. За производство на енергия получена по ко-генерационен път ще се издават Зелени сертификати, търгуеми инструменти, които ще намалят себестойността на произвежданата електроенергия и ще осигурят допълнителна печалба за производителите.

При наличие на постоянно потребление на топлина и БГВ, за консуматорите е изгодно да инсталират когенерационни модули, като едновременно покриват своите нужди от топлинна енергия и електричество, а излишъците бъдат продавани на електроразпределителните предприятия /ЕРП/.

Източник на енергия за ко-генерация може да бъде природен газ, промишлени пропан-бутанови смеси, а също така и био-газ, който спада към ВЕИ.

КЕС АД има програма за иницииране на Договори с гарантиран резултат за инсталиране и експлоатация на когенерационни мощности в общински и частни обекти.

КЕС АД осъществява:

Енергийни обследвания за оценка енергийната ефективност на сградния фонд и предложение за ефективността от инсталиране на когенерационни мощности.
Прединвестиционни проучвания за инсталиране на Когенерационни мощности.
Инвестиционни проекти за изпълнение на проекти за повишаване на енергийна ефективност на общински и държавни обекти.
Инвестиционни проекти за инсталиране и управление на когенерационни модули. Outsourcing.

Компанията осъществява разнообразни проекти във всички диапазони на отоплителните товари и електрически мощности. За повече технически подробности виж раздел Когенерация.

Договорите задължително се предхождат от прединвестиционни проучвания по ЗУТ, в рамките на които се извършват енергийни обследвания. Основни източници на информация са:

Екзекутивни чертежи, паспорти и технически данни за съоръженията и оборудването;
Технологични и технически инструкции, графици, заповеди и други вътрешни документи;
Замервания и описание на съществуващото положение;
Фотографии и описания.

Данните и описанията се фиксират във въпросници, разработени от компанията на основа опита и за извършване на енергиен одит за целите на прилагане на комбинираното електропроизводство. Информацията се въвежда в база данни. Така обработена, тя може да се използва и за определяне на енергийните характеристики на производствата в съответствие със ЗЕЕ.

Освен енергиен баланс, се разработват времеви графици за топлопотреблението при различните варианти на производствените цикли и при различно натоварване на производствените мощности.

Разработват се графици за електропотреблението при различини варианти на натоварване на производствените мощности.

Разработване на схеми за комбинирано производство на топлинна (пара, гореща вода) и електроенергия. Оценяват се постоянно действащите през различните производствени цикли и през годината топлинни и електрически товари и се изчислява съответното количество електроенергия за производство в режим на когенерация.

Разглеждат се варианти за използване на бутални двигатели и газови турбини. Изчисляват се възможните приходи от задължителното изкупуване на произведената електроенергия с отчитане на собствените нужди.

Когато се установи рентабилността на инвестицията, КЕС АД предлага Договор с гарантиран резултат, в който инвестициите се възвръщат и разпределят между клиента и компанията от реализираните:

Икономии на потребление на електроенергия от доставчика;
Икономии на топлина;
Допълнителните приходи от продажба на електроенергия;
Зелени сертификати;
Икономии от снижаване на себестойността на единица топлинна енергия.

КЕС АД осигурява в рамките на Договора:

Собствени финансови средства;
Привлечени финансови средства;
Оптимално управление на инвестиционния процес, включително и инженеринг;
Ефективно управление на новото оборудване за периода на изплащане, гарантиращо постигане на целите, заложени в инвестиционната програма.

В политиката на КЕС АД е, прединвестиционното проучване да бъде заплатено от клиента, като това включва и Енергийно обследване и евентуално Сертифициране на сгради и обекти по ЗЕЕ.

Клиенти за проекти могат да бъдат промишлени обекти с постоянни топлинни товари, оранжерии, болници, интернати и локални топлинни мрежи.

СХЕМИТЕ ЗА КОГЕНЕРАЦИЯ НЕ САМО ПОВИШАВАТ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, НО И СА ИЗТОЧНИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИ !