Когато енергията Стига   
English


За нас | Проекти | За клиенти | Когенерация | ЕЕ | Референции |
КЕС АД извършва прединвестиционни проучвания за инсталиране на когенерационни установки, може да реализира инвестиционен проект в областа на когенерацията както като изпълнител, така и по схемата на Договор с гарантиран резултат.
КОГЕНЕРАЦИЯ


СХЕМИТЕ ЗА КОГЕНЕРАЦИЯ ПОВИШАВАТ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, СИГУРНОСТТА НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО И СА ИЗТОЧНИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИ !

СИСТЕМА ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ПРИРОДЕН ГАЗ

Когенерацията представлява процес на комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от един и същи първичен енергиен източник. С използване на системи за когенерация, ефективността на производството на електроенергия може да се повиши средно от 30-50% до 80-90%. Чрез използване на когенерацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия се реализират около 40% икономия на използваното гориво. От финансова гледна точка това означава, че потребителите ще заплатят за същото количество изразходвана енергия само 60% от стойността на горивото.
Основни преимущества на тази технология се явяват високата ефективност на използване на горивото, повече от удовлетворителните екологични параметри и не на последно място - автономността на системата. Трябва да се отбележи, че за качественото изпълнение на даден проект е необходимо наличие на специфични знания и опит, защото в противен случай има вероятност голяма част от положителните качества на когенераторната система да не бъдат реализирани.

Инсталацията за когенерация се състои от четири основни елемента:
Първичен двигател;
Електрогенератор;
Система за усвояване на отделената топлина - топлообменник;
Система за контрол и управление.

По правило когенераторните системи се класифицират според типа на първичния двигател, генератора, а така също според вида на използваното гориво.

ris1.bg (13K)
РИС 1. Сравнение на ефективността при когенерация и обикновенно топлопроизводство

В зависимост от конкретните изисквания, ролята на основен двигател може да се изпълнява от:
Двигател с вътрешно горене (ДВГ) - Използват се два вида ДВГ - с искрово запалване, които могат да работят само с природен газ, и със запалване чрез компресия, които могат да работят с дизелово гориво или природен газ (с добавка от 5% дизелово гориво, за възпламеняване на горивната смес). Общият КПД на системата е в границите 70-92%;
Парна турбина - Електрическата мощност на системата зависи от това, колко е голямо налягането на парата на входа и изхода на турбината. Като общо КПД на парната турбина, само за генериране на електроенергия, е по-нисък от този на газовата турбина и ДВГ, но при работа в система за когенерация, сумарната й ефективност може да достигне до 84%. Парата в турбината трябва да се подава под високо налягане и температура (42Bar/400°C или 63Bar/480°C) за постигане на максимална ефективност на системата;
Газова турбина - КПД на газовата турбина е между 25-35%, в зависимост от работните параметри на конкретния модел и характеристиките на използваното гориво. В състава на когенераторната система ефективността на турбината достига до 90%, а освен това тя има много добри екологични параметри (емисиите от азотни окиси NOx са от порядъка на 25ppm ). Като недостатък тук може да се посочи, че работата на газовата турбина е съпроводена с високо ниво на шум;
Микротурбина - Задвижва се с природен газ, може да работи и с дизелово гориво. Подходяща е за използване в системи с мощност под 1МW, при които досега беше нерентабилно използването на газови турбини. Микротурбините имат и други преимущества - емисиите от NOx са около 10-25ppm. Общият й КПД може да достигне до 85%;
Водородни горивни клетки - Те имат редица предимства при използване като основен двигател в системите за когенерация: висока ефективност; малко движещи се работни части, които не се износват; надеждна работа, рядко обслужване; удвояване на енергийния КПД на системата.

Генераторите могат да бъдат синхронни и асинхронни. Синхронният генератор може да работи както в автономен режим, така и паралелно с мрежата. Асинхронните генератори работят само паралелно с мрежата. При възникване на авария в мрежата, асинхронният генератор спира работа. Затова, за осигуряване на гъвкавост при работата на когенераторните системи, по-често се използват синхронни генератори.
Топлообменникът е основен агрегат във всяка когенераторна инсталация, в който се използва енергията на отработените горещи газове от двигателя на електрогенератора. Принципът на работа се състои в следното: отработените газове преминават през топлообменник, където се извършва пренос на топлинна енергия от нагорещения газ към течен топлоносител (вода, гликол). След това, вече охладените газове се изпускат в атмосферата, като при това химическият и количественият им състав не се променя.

Освен това, в атмосферата се губи голяма част неизползвана топлинна енергия. Това е следствие от няколко причини:

За ефективен топлообмен температурата на изходните газове трябва да е по-висока от температурата на топлоносителя (разлика не по-малко от 30° С);
Изходните газове не бива да се охлаждат до температура, при която започва образуване на воден конденз в димохода, което да възпрепятства нормалното отвеждане на газовете в атмосферата;
Изходните газове не трябва да се охлаждат до температури, при които започва образуване на киселинен конденз, което води до корозия на материалите.
Топлообменникът се проектира при точно изчисление на работните параметри и характеристики на изходния газов поток, като се вземат под внимание както вида на двигателя с вътрешно горене или турбогенератора, така и типа на използваното гориво.

За повишаване на производителността на топлинната част от когенерационната система, топлообменникът може да се допълни с икономайзер - топлообменник, осигуряващ предварително подгряване на топлоносителя до подаването му в основния топлообменник, където нагряването на топлоносителя се извършва от вече топлите изходни газове на двигателя. Позитивният момент, свързан с използването на икономайзера, се явява допълнителното понижение на температурата на изпусканите след топлоуловителя газове до 120° С и по-ниски.

От съществено значение за техническата ефективност на когенерационните системи е постоянния отоплителен товар, който осигурява проектната работа на двигателя и генератора. Напоследък активно се разработват и схеми позволяващи оползотворяването на част от високотемпературните (до 150° C) газове за хладопроизводство в климатични и промишлени инсталации с абсорбционни, сорбционни и/или компресорни термомашини - така наречените тригенерационни схеми (виж рис.2). Те повишават постоянния отоплителен товар, увеличават инсталираната мощност и времето на използваемост на когенератора.
ris2.bg (66K)
РИС 2. Вариант на Схема за "тригенерация"

КЕС АД извършва прединвестиционни проучвания за инсталиране на когенерационни установки, може да реализира инвестиционен проект в областта на когенерацията както като изпълнител, така и по схемата на Договор с гарантиран резултат.