Когато енергията Стига   
English


За нас | Проекти | За клиенти | Когенерация | ЕЕ | Референции |
ПРОЕКТИ ЗА ПРОМЯНА НА ГОРИВНАТА БАЗА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ

Един от ключовите фактори за повишаване на конкурентноспособността в икономиката е намалението на разходите за горива, отопление и електроенергия. Често пъти икономия на разходи може да се постигне не само при намаление на отоплителните и електрически товари, но и при промяна на горивната база. Преходът от течни горива към природен газ е пример за подобен вариант. Също така промяната на горивната база често е продиктувана от изисквания за нормативен комфорт на работното място или от осигуряване на определени изисквания на технологичиния процес.

Когато е необходимо увеличение на мощността на енергопроизводството и енергопотреблението, подмяната на енергийното оборудване и на горивната база е вярното решение.

При този процес финансови резултати се постигат от действието на следните фактори:

Намаляване на разходите за производство на единица топлинна или електрическа енергия вследствие на по-ниските цени на горивата;
Намаляване на разходите вследствие на увеличаване на КПД на новото генериращо оборудване;
Намаляване на разходите вследствие на редуциране на загубите по акумулация и пренос на енергията;
Възможно намаление на преките разходи вследствие на рационализиране на вътрешните отоплителни инсталации или оптимизация на промишлените консуматори на енергия.

КЕС АД осигурява:

Собствени финансови средства;
Привлечени финансови средства;
Оптимално управление на инвестиционния процес;
Ефективно управление на новото оборудване за периода на изплащане, гарантиращо постигане на целите заложени в инвестиционния процес.
Дружеството поема за своя сметка разходите по цялостната инвестиционна програма на проектите, както и оперативните разходи по тях, гарантирайки намаляване на разходите за енергия, а приходите от икономията се поделят в определено съотношение с клиента.

КЕС АД гарантира изпълнение от страна на потребителя на Закона за Енергийната Ефективност и е в съотвествие с действащите разпоредби на Закона за енергетиката и Наредбите към него. Проектът може да обхване всякакви обекти частна или държавна собственост. Обекти на проекта са топлопроизводството на училища, детски градини, болници, административни сгради, производствени халета, цехове и други производствени помещения, както и жилищни сгради.

Енергийният одит (обследване) се извършва от компанията, за да се определят целесъобразността и техническите възможности за изпълнение на енергоефективни проекти, за да се оценят обема на инвестициите и сроковете на възвръщаемост на вложенията. За пълна обективност Енергийният одит включва и определянето на енергийните характеристики на промишлените обекти в съответствие с Наредба №18 към ЗЕЕ. От страна на клиента или негов консултант се разработва конкурсна документация по ЗОП. В конкурсната документация се определя срока на проекта, евентуалните резултати във финансово изражение, които трябва да се постигнат. След сключване на Договор за инвестиции и енергиен мениджмънт с гарантиран резултат се провежда цялостно Енергийно обследване, като се определя базисната линия на енергопотребление и конкретна Методика за изчисление на икономиите.

РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ С ПРОМЯНА НА ГОРИВНАТА БАЗА СЪЩЕСТВЕНО НАМАЛЯВА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕДИНИЦА ПРОДУКЦИЯ !