Когато енергията Стига   
English


За нас | Проекти | За клиенти | Когенерация | ЕЕ | Референции |
ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ НА БАЗА НА ДОГОВОРИ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ

ОПИТЪТ ПОКАЗВА, ЧЕ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ - ДО НАД 20% НАМАЛЕНИЕ НА КОНСУМИРАНАТА ЕНЕРГИЯ И СЕРИОЗНО ОБЛЕКЧАВАНЕ В ДЪЛГОСРОЧЕН АСПЕКТ НА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ БЕЗ ИНВЕСТИЦИИ ОТ ТЯХНА СТРАНА!

Нашето съвремие се характеризира все още с нерешени енергийни и екологични проблеми, поради което се приема, че консумацията на енергията и енергийната ефективност са неразривно свързани. В развитите в индустриално отношение страни потреблението на енергия на единица продукция непрекъснато намалява в резултат на реализирането на национални програми за енергийна ефективност. Повечето сгради в България са строени в период, в който енергийна криза не съществуваше в България, а енергийната ефективност беше необходимост от спомагателно значение.
През последните 15 години и у нас се забелязва снижаване на енергийните разходи. Голяма част от топлинните агрегати в сградите, като източник на топлина, са на основата на електрическа енергия, течни горива и централизирано топлофициране. Съществуват множество технологии и практически опит, които гарантират достигане на по-висока енергийна ефективност. Внедряването им ще доведе до значителни икономии на енергия. Това ще спомогне специфичните разходи на енергия да се приближат до тези на страните членки на ЕС, чиито партньори се очаква да станем през 2007 година.
КЕС АД е създадена като компания развиваща бизнеса на енергийната ефективност. В частност, дейността на фирмата включва и осигуряване на необходимите средства за инвестиции и оперативни разходи за цялостната реализация на мероприятията по енергийния мениджмънт по технологията ЕСКО (ESCO - Energy Services Company) чрез формулата "Гарантирано енергоспестяване с поделяне на икономиите".

Собствени финансови средства
Привлечени финансови средства

По този начин, дружеството поема за своя сметка разходите по цялостната инвестиционна програма на проектите, както и оперативните разходи по тях, гарантирайки намаляване на количеството на потребяваната енергия, като стойността на икономията се поделя в определено съотношение с клиента. В същото време възложителят още от самото започване на проекта намалява в определена степен енергийните си разходи, а след неговото приключване става собственик и на всички инсталирани съоръжения и системи. Не трябва да се подминава и факта, че с прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност се намалява замърсяването на въздуха с вредни емисии (СО2, SO2, NOx и др).

ЕСКО компанията осигурява гарантирано енергоспестяване със съответно споделяне на икономиите с Общината.
След приключване на договорните отношения между Общината и ЕСКО фирмата, общината придобива и всички инсталирани съоръжения и системи.
Стойността на инвестицията и съпътстващите разходи по проекта се обвързват със срока на договора.
За времето на действие на договора собственика на сградния фонд плаща на месечна база само постигнатата разлика (икономия) между консумираната енергия през референтния период и реалната консумация през текущия отчетен период.
Постигнатите резултати от прилаганите енергоефективни мероприятия водят до намаляване емисиите на вредни газове в атмосферата и подобряване на екологичната система.

Компанията за енергийни услуги провежда цялостно управление на енергопотреблението на сградите съгласно условията на ЕСКО договора за енергийна ефективност. Работата по такъв договор включва следните дейности и възможности:

Извършване на енергиен одит - с цел определяне възможностите за постигане на икономии в енергопотреблението и прилагането на най-подходящите енергоефективни мерки ефективно прилагане на енергоспестяващи мерки
Осигуряване на необходимия капитал /собствен, привлечен/ за изпълнение на инвестиционната програма;
Осигуряване на доставка и монтаж на оборудването;
Провеждане на гаранционен и следгаранционен сервиз;
Извършване на контрол и профилактика на монтираното от тях оборудване в сградите;
Осигуряване на незабавни икономии на средства за клиента чрез прилагането на технически мерки и организиране на адекватен и ефективен енергиен мениджмънт.

Проектът гарантира изпълнение от страна на потребителя на Закона за Енергийната Ефективност и е в съотвествие с действащите разпоредби на Закона за енергетиката и Наредбите към него. Проектът може да обхваща сгради, коитоса публична държавна или публична общинска собственост, както и сгради частна собственост. Обекти на проекта са училища, детски градини, болници, административни сгради, производствени помещения, жилищни сгради.

Най-общо един комплексен проект за подобряване на енергийната ефективност обхваща следните дейности:

Енергиен одит на обектите.
Анализ на резултатите на енергопотреблението, отоплителните товари и определяне на обема на енергоспестяване.
Сключване на Договор с гарантиран резултат между Клиента и КЕС АД
Провеждане на цялостно енергийно обследване съответстващо като минимум на изискванията на Наредби №18 и №21 към ЗЕЕ.
Анализ на резултатите от цялостното енергийно обследване.
Прилагане на основни и допълнителни мерки за енергоспестяване и енергоефективни решения.
Прилагане на поддържащи енергоспестяващи мерки.
Контрол и мениджмънт на топлоподаването и енергопотреблението в сградите.
Непрекъсната информационно-разяснителна кампания, маркетинг и реклама.
Текущ анализ на резултатите и оптимизиране на управлението.

Енергийният одит (обследване) се извършва от компанията, за да се определят целесъобразността и техническите възможности за изпълнение на енергоефективни проекти, за да се оценят обема на инвестициите и сроковете на възвръщаемост на вложенията. На база анализа на енергопотреблението през предходните години, данните за климата и определените отоплителни и електрически товари се оценяват възможните ресурси за енергоспестяване както и възможните енергоефективни мерки. От страна на клиента или негов консултант се разработва конкурсна документация по ЗОП. В конкурсната документация се определя срока на проекта, евентуалните енергоефективни мерки и енергоспестяващи мероприятия. Обикновенно обект на търга е обема на енергоспестяването и финансовия резултат за клиента.

След сключване на Договор за енергиен мениджмънт с гарантиран резултат се провежда цялостно Енергийно обследване, като се определя базисната линия на енергопотребление и конкретна Методика за изчисление на енергоспестяванията.

Разработват се и се прилагат енергоспестяващи мерки, които довеждат до намаляване на отоплителните и електрическите товари на обектите:

уплътнение на дограма;
подмяна на дограма;
външни и вътрешни изолации на стени, тавани, топли връзки;
ремонти на ВОИ, подмяна на тела и др.;
монтиране на топлоотразяващи покрития;
замяна на осветителни тела и електрически нагреватели и др.

Разработват се и се прилагат енергоефективни мерки - мероприятия в областта на топло и електропроизводството както и управление на консумацията:

подмяна или ремонт на абонатни станции;
подмяна на котли;
подмяна на горелки и преминаване на друг вид горива (например - газификация или преминаване на твърди горива) ;
преминаване от парни на водогрейни котли и съответно подмяна на топлопроводи;
монтаж на термовентили на радиаторите във ВОИ;
създаване на автоматична система за управление;
монтиране на слънчеви колектори за БГВ и използване на ВЕИ;
инсталиране на Ко-генерационни модули и др.

По време на изпълнение на проекта се извършва дистанционен или пряк контрол върху съоръженията и обектите, енергиен мениджмънт на топлопроизводството и топлоподаването, като постоянно се анализират резултатите и се прилагат нови решения. За постигането на максимално добър резултат и оптимизиране на разходите, енергийния мениджмънт може да се осъществи чрез внедряването и управлението на интегриран софтуерен продукт, включващ регистрация на консумираната енергия, изчисления по методиката за определяне на енергоспестяванията и поддържащ обща база данни.

С реализираните икономии се погасява направената инвестиция и се разпределя предварително договорената печалба между страните. След изтичане срока на договора клиентът реализира икономии в пълен обем, ставайки собственик на съоръженията.

Ефективното прилагане на енергоспестяващи мерки неминуемо ще доведе до намаляване на разходите за енергия, осигуряване на дългосрочна перспектива за оптимизиране потреблението на енергия в съответствие с европейските стандарти, както и постигане на устойчиво развитие за бъдещите поколения.